Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN người lao động nên biết

Bạn đang xem: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN người lao động nên biết tại ththanhsonnt.edu.vn

Theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản tiền thưởng sau đây không phải đóng thuế thu nhập cá nhân:

Thứ nhất, tiền thưởng đi kèm với danh hiệu do Nhà nước trao tặng, bao gồm cả tiền thưởng đi kèm với các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo luật pháp về thi đua, khen thưởng, gồm có:

  • Tiền thưởng đi kèm với danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sỹ tiên tiến, Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở.
  • Tiền thưởng đi kèm với các hình thức khen thưởng.
  • Tiền thưởng đi kèm với danh hiệu do Nhà nước trao tặng.
  • Tiền thưởng đi kèm với các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với luật Thi đua, khen thưởng.
  • Tiền thưởng đi kèm với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước.
  • Tiền thưởng đi kèm với Kỷ niệm chương, Huy hiệu.
  • Tiền thưởng đi kèm với Giấy khen, Bằng khen.
Một số khoản tiền thưởng không tính thuế thu nhập cá nhân
Một số khoản tiền thưởng không tính thuế thu nhập cá nhân

Thứ hai, tiền thưởng đi kèm với giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Thứ ba, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Thứ tư, tiền thưởng về việc phát hiện, báo cáo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm  Tử vi Giáp Thân 2004 nam mạng năm 2024: Luận giải chi tiết

Viết một bình luận